Tính năng mới

R109.01 – Ngày phát hành 03/04/2021

Khoản thu

 1. Kế toán muốn lựa chọn rõ ràng khi in báo cáo chi tiết theo học sinh hay tổng hợp theo lớp
 2. PGD, SGD muốn kiểm soát các đơn vị trường sử dụng mã thống kê đã ban hành
 3. Kế toán mong muốn trên danh sách thu tiền thể hiện rõ số lượng thực tế để phụ huynh nhanh chóng kiểm tra

R109 – ngày phát hành 25/03/2021

 • 1. Khoản thu
 • 2. Học sinh
 • 3. Thiết bị
 • 4. Thư viện
 • 5. Thời khóa biểu

R108 – Ngày phát hành 04/03/2021

 • 1. Khoản thu
 • 2. Học sinh
 • 3. Thư viện
 • 4. Thời khóa biểu
Cập nhật 06/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ